ALGEMENE VOORWAARDEN
Art.1 Bij aanvraag tot een transfer van de luchthaven Innsbrück - Ischgl en/of omgekeerd, neemt het bedrijf, organisatie of particulier contact op per mail met Skishuttle bvba, De aanvraag omvat minstens de volledige beschrijving van de opdracht.
Na bevestiging van een aanvraag verbindt Skishuttle BVBA er zich toe tot uitvoeren van het vervoer conform de modaliteiten uit deze algemene voorwaarden. Afwijkende algemene voorwaarden kunnen maar aanvaard worden indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk door Skishuttle aanvaard en bevestigt zijn en dat voor het begin van de uitvoering van de overeenkomst. Een kopie van de aanvraag/ en of de bevestiging wordt afgegeven aan de te vervoeren personen.Opdrachten, voor enkel afhaling, dienen voor vertrek van de reis door de klant op de bankrekening van Skishuttle BVBA gestort te zijn. Opdrachten die niet betaald zijn worden als niet geboekt aanschouwd te worden en zal er geen voertuig ter beschikking staan.

Art.2 Met het oog op een correcte uitvoering moeten de aanvrager en de te vervoeren personen alle nuttige inlichten verstrekken, evenals elke relevante inlichting waar door Skishuttle BVBA verzocht wordt. Minstens moet het aantal personen, het afhaal- of afzetadres, het voorziene vertrek- en/of aankomstuur, bestemming of herkomst van de vlucht met vluchtnummer en een telefoonnummer waarop de te vervoeren personen bereikt kunnen worden bij de aanvraag medegedeeld worden.

Art.3 De te vervoeren personen worden door Skishuttle BVBA afgehaald op het adres opgegeven in de opdracht. Het tijdstip van de afhaling wordt bij benadering medegedeeld op de schriftelijke bevestiging

Art.4 Bij afhaling op de aankomstplaats moeten de te vervoeren personen steeds uitkijken naar een bord met Skishuttle BVBA met logo, dit rechts in de aankomsthal van Inssbruck airport. De te vervoeren personen verbinden er zich toe om, indien ze zich niet op de aangeduide vlucht bevinden Skishuttle BVBA hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Evenals bij grondige wijziging van aankomst- en vertrekuur en vluchtnummer(s) dient Skishuttle BVBA onverwijld op de hoogte gesteld te worden. Bij gebreke aan het tijdig op de hoogte stellen van Skishuttle BVBA zal de volledige reissom niet worden terugbetaald .

Art.5 De overeenkomst kan door het bedrijf, particulier of de te vervoeren personen ten allen tijde gewijzigd, ontbonden of opgezegd worden mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding van:
- Tot 2 weken voor de uitvoering van de eerste opdracht: 50% van de gehele som met een minimum van 25€ pp
- Tot 3 dagen voor de uitvoering van de eerste opdracht: 75% van de gehele som met een minimum van 35€ pp
- Binnen 2 dagen voor de uitvoering van de eerste opdracht: 100% van de gehele som

Elke wijziging, ontbinding of opzegging dient schriftelijk en tijdig te worden overgemaakt aan Skishuttle BVBA.

Art.6 Skishuttle BVBA mag zonder schadevergoeding, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden indien er zich voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst buitengewone omstandigheden voordoen, die Skishuttle BVBA bij het sluiten van de overeenkomst niet kon kennen en, indien Skishuttle BVBA deze wel had gekend, een geldige reden was om de overeenkomst niet te sluiten.

Art.7 Skishuttle BVBA is aansprakelijk voor de schade die de te vervoeren persoon oploopt wegens gehele of gedeeltelijke, niet of gebrekkige uitvoering van de overeenkomst, behoudens overmacht en indien Skishuttle BVBA aantoont alle nodige en nuttige voorzorgsmaatregelen te hebben genomen om de opdracht vlot te laten verlopen overeenkomstig de op Skishuttle BVBA rustende inspanningsverbintenis. Alle klachten dienaangaande worden rechtstreeks en aangetekend aan Skishuttle BVBA gericht. Voor alle eisen i.v.m. vertraging en/of missen van het vliegtuig, trein of ander vervoermiddel ingevolge overmacht, fout van een derde, eigen fout van het bedrijf, particulier, tussenpersoon bij bestellen overeenkomst of de te vervoeren persoon, kan Skishuttle BVBA niet aansprakelijk gesteld worden.

Art.8 De te vervoeren personen zijn aansprakelijk voor alle schade die Skishuttle BVBA oploopt door hun fout.

Art.9 Het is te allen tijde verboden te roken in de voertuigen, bij overtreding kan de klant uit het voertuig worden gezet.

Art.10 Klachten m.b.t. de door Skishuttle BVBA geleverde diensten zijn slechts aanvaardbaar en in overweging te nemen indien zij per mail werden meegedeeld binnen de 8 dagen na uitvoering.

Art.11 Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde zijn bevoegd in geval van mogelijke geschillen